Seriespelets riktlinjer 2024

Åldersseriespel 2024

1. Grunder

Serierna spelas efter SGF:s ”Regler för golfspel” och SGF:s tävlingshandbok rekommenderade tävlingsbestämmelserna i 8.2.2.1 betr. Otillbörligt Dröjsmål samt i 8.2.2.2 betr. transportmedel d.v.s intyg utfärdat av hemmaklubben krävs för att få använda persontransportmedel i VGF:s Seriespel.
Seriespelet skall administreras i GIT.

Vidare använder Västergötlands distrikt av nedanstående bestämmelser;
Klasserna spelas i grupper om 4-7 lag. Laget består av 4 spelare för D25, H25, H80.
5 spelare övriga klasser. Lag som uteblir från spel mer än en gång under en säsong kommer att diskvalificeras för resten av säsongen. Lagets alla resultat för seriespelet stryks och tabellen räknas om. Samma gäller om laget drar sig ur serien. VGF rekommenderar att man vid varje seriespelsomgång avdelar en klubbdomare att finnas tillgänglig. 

2. Deltagare

Spelare får ej deltaga i olika årsgrupper under samma år, vid brott mot denna regel diskvalificeras laget vid den omgången. Spelare som tillhör en klubb i Västergötlands Golfförbund får även deltaga i åldersseriespel i annat distrikt. Spelare får under ett och samma år endast representera en klubb inom Västergötlands Golfförbund oavsett klass.
Deltagare som ej är fullbetalande medlem eller motsvarande i sin klubb erlägger tävlingsgreenfee hos arrangerande klubb, gäller ej vardagsmedlemmar i äldre ålderskategorier (ingen greenfee för 70 år och äldre). Med fullbetalande medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift, får spela obegränsat på sin klubb utan någon extra betalning eller annan begränsning. Vid distansmedlemskap utan att vara medlem i annan svensk golfklubb ska spelaren erlägga greenfee vid seriespel på annan klubb. Respektive lagkapten ansvarar för att rapportera till arrangörsklubben vid anmälan.

3. Spelsätt/spelform

18 håls slagtävling scratch men D60, D70, H70, H75 och H80 spelar slaggolf scratch. H70 spelar från blå tee (eller likvärdig tex hektometer) där sådan finns, saknas blå tee så gäller gul tee (eller likvärdig tex hektometer). D25, D50, D60, D70, H75 och H80 spelar från röd tee (eller likvärdig tex hektometer), H25 spelar från vit tee (eller likvärdig tex hektometer) där sådan finns. Lagresultat utgörs av de 3 bästa bruttoscorerna för D25, H25, H80, 4 bästa bruttoscorerna i övriga klasser.
Det sämsta laget erhåller 1 poäng, näst sämsta 2 poäng och så vidare. Har två lag samma lagresultat utgår delad poäng, poängen läggs ihop för de placeringarna och
delas med 2, lagen får då lika poäng. 0 poäng till uteblivet lag.
Om ett lag vid en tävling inte har fullt antal spelare, erhåller laget serieomgångens (samtliga scorer räknas) sämsta resultat plus 10 slag för varje saknad score. Seriesegrare blir det lag som under säsongen erhållit flest poäng. Om det vid seriens slut är två lag har samma poäng, avgör lägst totalsumma av lagets bruttoscorer.

Poängberäkning vid lika lagresultat.
Exempel: Två lag delar andraplatsen vid en tävling. Andraplatsen ger 6 poäng tredjeplatsen ger 5 poäng, lagen får då 5,5 poäng var (6+5=11/2=5,5)
Om tävlingen bryts eller ställs in får arrangerande klubb försöka att ordna ett nytt datum för en ny spelomgång, omgången ska vara färdigspelad senast 24 augusti.

Finalspel

Gruppspelet bör vara slutspelat sista veckan i augusti. Slutspelet med gruppsegrarna och tvåorna i respektive grupp genomförs första lördagen i september, undantaget D70, H70, H75 samt H80. D60, D70, H70, H75 och H80 spelar slaggolf scratch.

Lagresultat utgörs av de 3 bästa bruttoscorerna för D25, H25, H80, 4 bästa bruttoscorerna i övriga klasser. Om ett lag inte har fullt antal spelare, erhåller laget finalomgångens sämsta resultat plus 10 slag för varje saknad score.

Slagtävling för ålderskategori, D25, D50, H25, H40, H50, H60 i finalspelet, övriga ålderskategorier spelar slaggolf. Rekommenderad starttid kl. 09.00, 10 minuter mellan starter och trebollar.

De två bästa lagen i respektive zon (geografisk indelning) går till finalspel. Vid endast 2 zoner går de tre bästa lagen i respektive zon till finalspel. Om de lag som kvalificerat sig till finalspelet ej kan deltag, så går frågan till lag som placerat sig på tredje plats om de kan deltaga i finalspelet. Vi 2 zoner så är det endast de tre bästa lagen som spelar finalspelet, om det något av de lagen ej kan deltaga, går inte frågan till lag som placerat sig på fjärde plats. VGF delar ut pris till segrande klubb samt till grupp- segrarna vid slutspelet.

Om två lag slutar på samma resultat i finalspelet, spelas särspel, foursome, ett par från varje lag, tre hål, därefter hål för hål till någon vinner.
Anmälan om deltagande skall ske till arrangerande klubb senast 2 dagar före aktuell speldag. Har anmälan om deltagande inte kommit arrangerande klubb tillhanda inom föreskriven tid, skall arrangerande klubb kalla närmast placerade lag till slutspel.

4. Inbjudan

Inbjudan till spel erfordras ej, arrangerande klubb har angivna speldagar och rekommenderade starttider finns på VGF hemsida. 

5. Anmälan

Anmälan med golf-id skall ske till arrangerande klubb senast 2 dagar före speldatum för införande i GIT. Lag som spelar på måndag eller tisdag anmäler laget senast senast kl 12:00 fredag , lag som spelar onsdag anmäler laget senast kl 12:00 måndag. Har anmälan om deltagande inte kommit arrangerande klubb tillhanda inom föreskriven tid, bestraffas laget med 10 slag.
Anmälningsblankett i Excelfil hittar du bland våra dokument (Laganmälan till seriespelsmatch). Under matchdagen får deltagande spelare besked i mail, anmälan mottagen och senare under dagen, starttid. Tävlingen läggs upp i GIT, lagresultat, brutto (arrangerande klubb för in scorerna samma dag eller dagen efter). På VGF hemsida finns startlista, tabell i GIT finns individuella samt lagresultatet/omgång.

Lagkapten för H75/80 bör anmäla till arrangörsklubben antal spelare som har behov av bil. Det finns begränsat antal bilar och där det uppstår brist, har arrangörsklubben rätten att lotta ihop 2 spelare i samma bil.

6. Lottning

Lottad startordning finns på VGF hemsida (shotgun start ej tillåtet om inte annat meddelas från VGF). I finalspelet lottas seriernas gruppsegrare mot varandra och grupptvåorna mot varandra. Grupptvåorna startar först. D25, D50 spelar på samma bana. D25 startar först, grupptvåorna startar först därefter gruppsegrarna. D50 startar därefter med grupptreorna först, sedan grupptvåorna, därefter gruppsegrarna. D60, D70 spelar på samma bana. D60 startar först, grupptvåorna först därefter gruppettorna. D70 startar därefter med grupptreorna först, sedan grupptvåorna, därefter gruppsegrarna. Alternativ startordning. D60 startar på hål 1 och D70 startar på hål 10. Gäller även H70 och H75. DM deltagare som inte ingår i finallagen startar efter respektive ålderskategori.

7. Starttider

Första start läggs 15:00 -15:30 om inte annat meddelas från VGF. H25 och D25 har första start kl. 16:00. Från och med vecka 33 läggs första start 1 timme tidigare (gäller ej D70, H70, H75, H80) om inte annat meddelas från VGF. D70, H70, H75 och H80 läggs första start 10:00 om inte annat meddelas från VGF.

OBS! Viktigt för samtliga klubbar och ålderskategorier att hålla sig till fastställda startider. Shotgun start ej tillåten.

8. Resultat

Efter varje omgång rapporterar arrangerande klubb inom två dagar resultatet till kansliet@vgdf.se . Underlag för resultatredovisningen finns på VGF hemsida under rubrik Resultat seriespel. Endast lagresultatet ska skickas in till kansliet. Tävlingen läggs upp som en lagtävling brutto i GIT.

9. Avbrott i spelet

Avbrott i spelet – tävlingen kan inte fullföljas, annullering eller avkortning.
Om en rond inte hinner färdigspelas och det är omöjligt att senarelägga spelet till samma dag eller påföljande dag, måste hela den påbörjade ronden annulleras. Har inte spelet påbörjats kan tävlingsledningen före första start i den aktuella ronden besluta att avkorta denna med ett visst antal hål.

Under mycket speciella omständigheter kan en tävlingsledning, före första start i en 18-hålsrond, fastställa att den spelas som två 9-hålsronder under samma dag. Observera att detta är möjligt endast om första ronden avslutas efter 9 spelade hål och scorekortshantering genomförs innan omstart kan ske. Det är alltså inte tillåtet att spelarna fortsätter spelet direkt efter 9 spelade hål utan att först ha passerat scoringarea och där kontrollerat, signerat och lämnat in scorekortet. Först därefter kan nytt scorekort delas ut för fortsatt spel. Det är således inte tillåtet att i efterhand fatta beslut om avkortning av rond, till exempel då regn förorsakat avbrott i spelet.

10. Course set up

Ställ teemarkeringarna där det är så plant som möjligt för såväl bollens läge som stansen. Tänk på att det finns utrymme för svingen (eventuella trädgrenar, etc). Balanserat val av teemarkeringar (normala placeringar). Är det risk för regn, inhämta lokal kunskap om var vatten brukar samlas.

Sätt aldrig hålet mindre än tre meter (rekommendation) från närmaste greenkant. Även här ska hänsyn tas till vilken klubba som spelar in. Ta även hänsyn till om greenkanten t ex har en svår lutning. Det ska vara ett balanserat val av hålplaceringar över hela banan med hänsyn till vänster, höger, mitt, främre och bakre placeringar. Det ska också vara ett balanserat val när det gäller svårighetsgrad. En målsättning under en rond kan vara sex lätta, sex medelsvåra och sex svåra flaggplaceringar.

Sammanfattning: Banan ska sättas upp för en medelgolfare, normal svår, oavsett ålderskategori.

11. Restaurang

VGF rekommenderar att arrangerande klubb erbjuder de tävlande någon form av mat och dryck efter avslutad tävlingsrond, klubbhuset bör ha öppet efter tävlingsronden. Arrangörsklubben ansvarar så att de tävlande erbjuds mat och dryck.

12. Individuell tävling (ej i VGF regi)

Varje grupp bestämmer själva utformningen, vill inte ett lag eller spelare vara med, individuell tävling, bestäms det innan första omgången.

13. Begränsningar i att använda speciell utrustning. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Spelaren erlägger klubbens avgift för att hyra golfbil. I möjligaste mån bör samåkning ske. Klubben har rätt att lotta ihop spelare som använder golfbil vid tävlingstillfället.

14. Golfbilar

Flera golfklubbar har begränsat antal golfbilar och räcker inte arrangörsklubbens golfbilar, har spelaren ingen rätt att kräva golfbil däremot har arrangörsklubben rätt att lotta ihop två spelare i en golfbil. Om det inte finns golfbilar till alla spelare, får spelaren gå eller lämna w.o.