Vårårsmöte 27/3

Möte

Kallelse till vårårsmöte den 27/3 kl 19:00 via Teams

Varje klubb har en röst med äger rätt att representeras av två ombud. Om klubben inte representeras av ordinarie röstberättigad krävs fullmakt. Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan mötet. Förslag från enskild medlem ska insändas genom respektive klubb tillsammans med klubbens yttrande.

Handlingarna skickas ut senast 14 dagar före mötet.

Anmälan till kansliet@vgdf.se